Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhân viên mới được thực tập luôn ngày đầu tiên