Đổi Server Nếu Không Load Được:

Tăng ca cùng trưởng phòng